Aplikace geografických informačních systémů (KMA/AGI)

Sylabus předmětu byl modifikován za podpory projektu FRVŠ č. 1001/2005/F1a Inovace a doplnění studijního programu Geomatika.

Studijní informace

Přednášející

Ing. Karel Jedlička

Cvičící

Ing. Karel Jedlička

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

K získání zápočtu musí student splnit následující formální podmínky:
  • Používat svojí školní mailovou adresu.
  • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání studentských prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu. Nedodržením termínu se vystavujete reálnému riziku nezískání zápočtu.
  • Dokumentaci k seminární, či semestrální práci odevzdat ve stanoveném jednotném formátu.

K zápočtu musí student splnit tyto věcné podmínky:

Podmínky zkoušky:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části (zisk minimálně 60 % bodů) pokračuje student k ústní zkoušce.

Sylabus

Geografické databáze (strategie a techniky při konverzi dat, problematika metadat). Programování pro GIS. Jednotlivé typy GIS řešení. Distribuované zpracování prostorových dat. Projektové řízení v GIS. Řešení projektu ve vybraném GIS. Předmět předpokládá znalosti geografických informačních systémů v rozsahu předmětu KMA/UGI.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1