Náměty na témata závěrečných prací

Většina témat je určena pro diplomové práce. V rámci tématu je ale možné eventuelně obhájit jak bakalářskou tak diplomovou práci, to záleží na konkrétním výběru. Pokud je téma určeno pouze pro bakalářskou práci, je označeno písmeny BP.

Pro inspiraci se můžete podívat i na již obhájené práce.

Poznámka: Pro bližší informace k jednotlivým tématickým okruhům kontaktujte osobu uvedenou v závorce.


Geodézie

 • Uživatelské prostředí pro určování astronomických efemerid. (Ron)
 • Regularizace pozemních a leteckých tíhových dat pro řešení geometrie hladinových ploch tíhového pole Země (Novák)
 • Rešení přesného lokálního modelu kvazigeoidu pro Českou republiku (Novák)
 • Určování geometrie geodetických referenčních ploch (Novák)
 • Aproximace tíhoveho pole Země z diskrétních měření funkcionálů geopotenciálu (Novák)
 • Časová variabilita tíhového pole Země a její modelace z družicových dat (Novák)
 • Zaměření a analýza kamenných řad u obcí Kounov, Nečemice a Kluček jihovýchodně od Žatce. (Čada)

Geoinformační systémy a technologie

Témata k výběru

 • Zapojení gravimetru a permanentní GPS stanice do tzv. „senzorového webu“ (Ježek)

  Naprogramování serveru pro gravimetr, GPS a senzory teploty, tlaku a vlhkosti (Java). Součástí práce bude i praktická ukázka ve formě prezentace měření na tomto webovém serveru.

 • Automatické hodnocení geometrické přesnosti skeneru (Fiala)

  Automatické rozpoznání a vyhodnocení polohy objektů na naskenovaném obrazu testovací předlohy (dle Pokynů č. 32 ČÚZK a dle vlastní metodiky). Vyžaduje znalost programování (např. Java, Matlab výhodou) a znalosti v rozsahu předmětu KKY/ZDO.

 • Porovnání hlukových modelů na území města Plzně (Čada, Jedlička)
 • Specialní moduly MATLABU pro aplikace v Geomatice (Čada)
 • Prostorová optimalizace sítě služeb v regionu (Hrabík, Šíma)
 • Geografické informační systémy v prostředí cloudu (Jedlička)
 • Databázové aspekty trojrozměrného GIS (Jedlička)
 • Analytické aspekty trojrozměrného GIS (Jedlička)
 • Algoritmy a metodika prostorových analýz (Jedlička)
 • Síťové prostorové analýzy v GIS (Jedlička)
 • GIS v inženýrských sítích (Jedlička)
 • Geoprostorové datové báze, technologická řešení (Jedlička)
 • Datové modely pro geografické databáze velkých měřítek (Jedlička)
 • Internetové mapové a datové služby (Jedlička)
 • Mobilní GIS a jeho uživatelská rozšíření (Jedlička)
 • Geomorfologický informační systém (GmIS), (Jedlička)
 • Přehled, srovnání a specifika geo-ontologií a jiných sémantických produktů - BP/DP (Čerba)
 • Rozbor Linked Open Data z pohledu vizualizace (rešerše, nástroje, metody) - BP/DP (Čerba)
 • Tvorba interaktivní multimediální formy materiálů pro podporu výuky geodézie/kartografie/GIS (záleží na oboru). BP
 • Využití Java 3D API pro vizualizaci prostorových dat (Janečka)
 • 3D data v Oracle Spatial (Janečka)
 • Java API Oracle Spatial pro topologicky strukturovaná prostorová data (Janečka)
 • Linear Referencing System v Oracle Spatial (Janečka)
 • Grafické uživatelské rozhraní pro Oracle Spatial (Janečka)

Kartografie

Témata k výběru

 • Sběr názvoslovných dat pro databázi geografických jmen (Geonames) České republiky (ČR) (Čada)
 • Konkrétní aplikace tematických webových map - např. atlas konkrétního sídla, multimediální stará mapa apod. - BP/DP (Čerba)
 • Web 2.0 & tematická kartografie - srovnání existujících knihoven z pohledu tematické kartografie - BP/DP (Čerba)
 • Datová žurnalistika - srovnání vybraných nástrojů a jejich přínosu pro kartografii - BP (Čerba)
 • Tvorba interaktivních multimediálních materiálů pro podporu výuky - konkrétní metoda tematické kartografie - BP/DP (Čerba)
 • Mapa a/nebo ontologie starých českých map (místa na mapách, místa spojená se vznikem mapy) - BP/DP (Čerba)
 • Tvorba interaktivních multimediálních materiálů pro podporu výuky - středověká kartografie, konkrétní typ mapy apod. - BP/DP (Čerba)
 • Neokartografie (řešerše, vymezení oboru, inovace, přínosy pro kartografii jako vědu i technický obor) - BP (Čerba)
 • Kritická kartografie (řešerše, vymezení oboru, inovace, přínosy pro kartografii jako vědu i technický obor) - BP (Čerba)
 • Datová žurnalistika (řešerše, vymezení oboru, inovace, přínosy pro kartografii jako vědu i technický obor) - BP (Čerba)
 • Webové aplikace pro geodetické a kartografické výpočty pomocí programu web Matematika (Ježek)
 • Webové aplikace pro geodetické a kartografické výpočty na bázi CGI, JSP atd (Ježek)
 • Knihovna kartografických zobrazení ve volně šiřitelných (free) GIS (Ježek)
 • Ověření účinnosti zpřesnění digitálního modelu reliéfu ZABAGED podle koncepce Zeměměřického úřadu na vybraných lokalitách v Plzeňském a Karlovarském kraji
  (diplomová práce – zadáno Bc. Václav Monhart, vedoucí DP doc. Šíma)
 • Ověření účinnosti zpřesnění digitálního modelu reliéfu ZABAGED podle koncepce Zeměměřického úřadu v zastavěném území plzeňské aglomerace (doc. Šíma)
 • Studium vlastností digitálního ortofota s rozlišením 0,25 m v území v rámci projektu Zeměměřického úřadu (2008)
  (diplomová práce – zadáno M. Hesová, vedoucí DP doc. Šíma, odborný poradce Ing. Fiala)
 • Průzkum parametrů leteckého měřického snímkování pro tvorbu digitálních ortofot s rozlišením 0,25 m v území v rámci projektu Zeměměřického úřadu (2008)
  (bakalářská práce – zadáno M. Kára, vedoucí BP doc. Šíma)

Katastr nemovitostí

Témata k výběru

 • Identifikace prostorů DKM ovlivněných výskytem systematických chyb (Čada)
 • Technologie tvorby a vedení DKM (Čada)
 • Analýza přesnosti změn při údržbě D-SGI (Čada)
 • Aplikace metod GPS v KN (Čada)
 • Barevná ortofotomapa jako jeden z nástrojů použitelných při revizi katastrálního operátu
  (bakalářská práce – zadáno Petr Čejka, vedoucí BP doc. Šíma)
 • Digitální mapové podklady využitelné pro projekty pozemkových úprav – hodnocení jejich geometrických vlastností a aktuálnosti
  (bakalářská práce – zadáno Olga Chvátalová, vedoucí BP doc. Šíma)

Externí témata

Témata k výběru

 • Spolupráce na tématech počítačové grafiky, řešených na katedře informatiky
 • Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.

  Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1 : 5 000 a 1 : 10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).

  Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.

  Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ÚHÚL

 • Metody generalizace digitálního modelu reliéfu 5. generace

  Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout reálné postupy a metody řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce). Řešení zřejmě bude směřovat k účelové rajonizaci území v závislosti na typu povrchu, rostlinném půdním krytu a „drsnosti“ digitálního modelu reliéfu 5. generace. Součástí práce by měl být návrh výchozího programového vybavení pro řešení a vypracování aplikací pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování odvozených modelů reliéfu s ohledem na různé (možná konkrétní) aplikace výškopisných databází v zeměměřické nebo jiné územně orientované praxi (např. v projektování pozemních a dopravních staveb.

  Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.

  Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ

 • Aplikace nových výškopisných databází v pozemkových úpravách

  Cílem práce je popsat projekční práce a postupy při realizaci rozsáhlých pozemkových úprav a navrhnout možné aplikace nových výškopisných databází (analýzy výškových poměrů území, zobrazení nového výškopisu v plánech pozemkových úprav, apod.). Navrhnout vhodné aplikační prostředí pro realizaci navržených metod a postupů v praxi. Zpracovat ukázky možných aplikací a využití.

  Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s KP Pardubice

 • Detekce geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v DMR 4G

  Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout metodu pro automatickou detekci geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v digitálním modelu reliéfu. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatickou detekci anomálií, dílčím výsledkem by mělo být popsání příčin deformací v DMR.

  Konzultant: Mgr. Petr Dušánek.

 • Návrh archívu leteckým měřických snímků

  Cílem práce je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout vhodné řešení řídícího systému archivu leteckých měřických snímků. Realizační výsledkem by mělo být funkční řešení umožňující rychlé nalezení snímků na základě zadaných souřadnic.

  Konzultant: Mgr. Petr Dušánek

 • Hodnocení polohové a výškové přesnosti digitalizace nad stereomodely s využitím digitálních leteckých měřických snímků z kamery Vexcel Xp.

  Cílem práce je provést statistické vyhodnocení přesnosti určení polohové a výškové přesnosti digitalizace bodů a vektorů nad stereoskopickým modelem vytvořeným ze snímků leteckého měřického snímkování velkoformátovou kamerou Vexcel XP.

  Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc.

 • Ověření přesnosti skupin prvků ZABAGED

  Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.

  Konzultant: RNDr. Jana Pressová

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1