Algoritmy prostorových analýz (KMA/APA)

Předmět byl vytvořen za podpory projektu FRVŠ č. 1001/2005/F1a Inovace a doplnění studijního programu Geomatika.

Studijní informace

Přednášející

Ing. Karel Jedlička

Cvičící

Ing. Karel Jedlička

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

K získání zápočtu musí student splnit následující formální podmínky:
  • Používat svojí školní mailovou adresu (= minimálně jí mít sváznou s používanou adresou).
  • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu.
  • Dokumentaci k seminární, či semestrální práci odevzdat ve stanoveném jednotném formátu.
  • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání studentských prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu. Nedodržením termínu se vystavujete reálnému riziku nezískání zápočtu.
  • Dokumentaci k semestrální práci zpracovávat jako odborný text, tzn. včetně abstraktu, vytčení cílů, diskuse, závěru, atp. … a v neposlední řadě včetně správně citované literatury. Berte to jako přípravu na vaše závěrečné práce.

K zápočtu musí student splnit tyto věcné podmínky:

  • Zpracovat a odprezentovat referát. Text referátu je nutné odevzdat k recenzi nejpozději čtrnáct dnů před vlastním přednesem. Po provedené prezentaci zapracovat do referátu připomínky od vyučujícího i z fóra a nejpozději na posledním cvičení jej odevzdat. Témata referátů, termíny přednesů a další informace budou průběžně uveřejňovány zde.

Podmínky zkoušky:

Zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části (zisk minimálně 60 % bodů) pokračuje student k praktické části a po jejím absolvování pokračuje k ústní zkoušce.

Sylabus

Symbolický zápis prostorových analýz. Algoritmy tvorby digitálního modelu reliéfu. Tvorba kontinuálních povrchů přímo z vektorových dat. Prostorové statistické metody. Vybrané prostorové analýzy. Prostorové modelování. Předmět předpokládá znalosti geografických informačních systémů v rozsahu předmětu KMA/UGI.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1