Aplikace výpočetní techniky v geodézii 1
(KMA/AVTG1)

Sylabus

Souřadnicové výpočty v geodézii, metody polohopisné, metody výškopisné, hromadné výpočty podrobných bodů, výpočetní práce v bodových polích. Tvorba z funkce registru evidence souřadnic (RES). Tvorba digitální mapy nad seznamem souřadnic, tvorba digitální mapy kartometrickou digitalizací, tvorba digitální mapy digitalizací rastrových dat. Praktické seznámení s grafickým prostředím KOKEŠ.

Studijní informace

Přednášející

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Cvičící

Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing. Karel Jedlička (zpracování GPS měření)

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

K získání zápočtu musí student splnit následující podmínky:

  • Mít svůj kontaktní mail uveden v mail-listu předmětu.
  • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání studentských prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu.
  • Zpracovávaná i nově tvořená data ukládat v dohodnuté adresářové struktuře. Tuto strukturu opatřit metadatovým souborem.
  • Dokumentaci k seminární, či semestrální práci odevzdat ve stanoveném jednotném formátu.

Podmínky zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části pokračuje student k ústní zkoušce.

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Texty ke cvičením

Texty, podmínky zápočtu, zkoušky a další materiály jsou k dispozici v příslušném adresáři na \\nemesis2\tmp.

Návody k SW pro zpracovávání GPS měření. Tyto návody poskytla firma GEODIS, která má tyto a ještě další umístěny na www stránkách http://www.geodis.cz/podpora1.html.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1