Aplikace výpočetní techniky v geodézii 2
(KMA/AVTG2)

Studijní informace

Přednášející

Ing. Jan Ježek

Cvičící

Ing. Jan Ježek

Přehled probírané látky

 • CAD vs. GIS. CAD data v programu KOKEŠ – soubor *.vyk, soubor *.vtx, další formáty, návrh modelu mapy velkého měřítka.
 • Technická mapa velkého měřítka, vztažné měřítko, vrstvy, kreslící klíče.
 • Topologie, objektová mapa, připojení databáze.
 • Tvorba geodetických údajů.
 • Digitální model terénu, vrstevnicový plán, program ATLAS, triangulace, interpolace, algoritmy vyhlazení, 3D vizualizace.
 • Převod CAD a GIS dat. Atributová data.
 • Transformace dat mezi referenčními souřadnicovými systémy.
 • Základy programování pro GIS v jazyce Kokeš Basic nebo Java.

Úlohy k odevzdání

 • Technická mapa velkého měřítka
 • Geodetické údaje
 • Digitální model terénu
 • Převod CAD do GIS
 • Programování pro GIS

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

K získání zápočtu musí student splnit následující podmínky:

 • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání studentských prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu.
 • Zpracovávaná i nově tvořená data ukládat v dohodnuté adresářové struktuře. Tuto strukturu opatřit metadatovým souborem.

Podmínky zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části pokračuje student k ústní zkoušce.

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Texty ke cvičením

Texty, podmínky zápočtu, zkoušky a další materiály jsou k dispozici v příslušném adresáři na \\nemesis2\tmp\AVTG2-2006.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1