Geodézie 1
(KMA/GEN1)

Stránky tohoto předmětu jsou od roku 2008 přesunuty na portál ZČU.

Pro zobrazení všech dostupných informací je nutné se přihlásit studentským jménem a heslem.

Studijní informace

Přednášející

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Cvičící

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
Ing. Martina Vichrová

Aktuálně

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

  • Pět klasifikovaných průběžných testů. Výsledky kontrolních testů budou zohledněny u zkoušky. Ze závažných důvodů (nemoc a pod.) lze test nahradit "domácím úkolem".
  • Odevzdání seminárních prací podle harmonogramu měření ve stanoveném termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání seminárních prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu.
  • Dokumentaci k seminární, či semestrální práci odevzdat ve stanoveném jednotném formátu.

Podmínky zkoušky

  • Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části pokračuje student k ústní zkoušce.

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Studijní literatura:

  • Přednáškové texty - verze 2007(seznam literatury)
  • Přednáškové texty - stará verze
  • RATIBORSKÝ, J.: Geodézie 10. ČVUT Praha 2000.
  • RATIBORSKÝ, J.: Geodézie (měření). ČVUT Praha 1996.
  • VITÁSEK, J., NEVOSÁD, Z.: Geodézie I. Měření směrů a úhlů. CERM, Brno1999.
  • NEVOSÁD, Z., SOUKUP, F., VITÁSEK, J.,: Geodézie II. CERM, Brno1999.

Texty ke cvičením

Souřadnicové výpočty


Sylabus

Úkoly a rozdělení geodézie. Tvar a aproximace Zemského povrchu. Polohové geodetické základy. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření – jednotky, pomůcky a přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek – jednotky, způsoby měření délek, pomůcky a přístroje. Souřadnicové systémy na území ČR. Základy vyrovnávacího počtu. Souřadnicové výpočty. Podrobné polohopisné měření.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1