Geodézie 2
(KMA/GEN2)

Stránky tohoto předmětu jsou od roku 2008 přesunuty na portál ZČU.

Pro zobrazení všech dostupných informací je nutné se přihlásit studentským jménem a heslem.

Studijní informace

Přednášející

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Cvičící

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
Ing. Martina Vichrová

Aktuálně

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

 • Pět klasifikovaných průběžných testů. Výsledky kontrolních testů budou zohledněny ve výsledku zkoušky. Ze závažných důvodů (nemoc a pod.) lze test nahradit "domácím úkolem", viz. níže. (Číslo náhradního "domácího úkolu" odpovídá číslu průběžného testu.)
 • Odevzdání čtyř seminárních prací podle harmonogramu měření ve stanoveném termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání seminárních prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu.
 • Dokumentaci k seminární, či semestrální práci odevzdat ve stanoveném jednotném formátu.

Podmínky zkoušky

 • Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části pokračuje student k ústní zkoušce.
 • !!! Na zkoušku z předmětu Gen2 mohou přijít pouze studenti, kteří získali zápočet.!!!

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Studijní literatura:

 • Přednáškové texty - verze 2007(seznam literatury)
 • Přednáškové texty - stará verze
 • RATIBORSKÝ, J.: Geodézie (polohopis). ČVUT Praha 1995.
 • RATIBORSKÝ, J.: Geodézie (měření). ČVUT Praha 1996.
 • VITÁSEK, J., NEVOSÁD, Z.: Geodézie I. Měření směrů a úhlů. CERM, Brno1999.
 • NEVOSÁD, Z., SOUKUP, F., VITÁSEK, J.,: Geodézie II. CERM, Brno1999.

Texty ke cvičením


Sylabus

Výšková měření. Výškový systém ČR, stabilizace bodů. Nivelace – přístroje a pomůcky, metody, chyby a přesnost nivelačních prací. Trigonometrické měření výšek. Měření svislých úhlů – přístroje, pomůcky. Eliminace systematické chyby zenitového úhlu. Podrobné měření výškopisu – tachymetrie, plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Barometrické měření výšek. Nedílnou součástí předmětu je terénní praxe ve výcvikovém středisku Nečtiny. Součástí hodnocení předmětu jsou výsledky polních měřických prací.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1