Geomatika v projektech 2009

Středa 16. 9. 2009, Státní zámek Kozel.Geomatika v projektech je oborový seminář pořádaný oddělením geomatiky, katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni. Letošní ročník navazuje na výroční geosemináře Geomatika v památkové péči I (2007) a II (2008). Stejně jako v minulých letech je i letos pořádán v rámci akce Dny vědy a techniky konané od 14. do 19. 9. 2009 v Plzni.Původní zaměření semináře směrem k prostorovým aspektům kulturního dědictví České republiky letošní ročník semináře rozšiřuje o další aplikační oblasti geomatiky (zdravotnictví a územní plánování).

Fotogalerie

Sborník abstraktů

Editoři:

 • Ing. et Mgr. Otakar Čerba,
 • Ing. Radek Fiala,
 • Ing. Karel Jedlička,
 • Ing. Jan Ježek.

Organizační výbor

 • Ing. Magdaléna Čepičková,
 • Ing. et Mgr. Otakar Čerba,
 • Ing. Radek Fiala,
 • Ing. Karel Janečka, Ph.D.,
 • Ing. Karel Jedlička,
 • Ing. Jan Ježek.

Programový výbor

 • Doc. Ing. Václav Čada, CSc. - Západočeská univerzita.
 • Ing. et Mgr. Otakar Čerba - Západočeská univerzita.
 • Mgr. Šimon Eismann - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha.
 • Ing. Luboš Hübsch - Georeal, s.r.o.
 • RNDr. Karel Charvát - Help Service Remote Sensing.
 • Ing. Karel Jedlička - Západočeská univerzita.
 • Ing. Jan Ježek - Západočeská univerzita.
 • RNDr. Petr Kubíček, CSc. - Masarykova univerzita.
 • Ing. Tomáš Mildorf - Západočeská univerzita.

Program

Registrace

 9:00 - 9:55 - Registrace účastníků a nahrávání prezentací.

Zahájení

10:00 - Přivítání na zámku. Karel Bobek, kastelán.

10:05 - Úvodní slovo. Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Geomatika v památkové péči

Sekce je zaměřena na sběr, zpracování a geo-databázové uložení (3D) dat o památkově chráněném nemovitém i movitém kulturním dědictví. Moderátor sekce: Ing. Karel Jedlička.

10:15 - Použití metody pozemního laserového skenování pro zachování kulturního dědictví. Ing. Luboš Hübsch.

10:25 - Mapování archeologického potenciálu krajiny na základě leteckých snímků. Mgr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

10:40 - Vyhledávání podzemních prostor pomocí mikrogravimetrie. Bc. Stanislav Müller, Ing. Martin Kadlec.

10:50 - Vybrané rekonstrukční mapy v Historickém atlasu města Plzně. Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing Martina Vichrová.

11:00 - GIS jako součást Integrovaného informačního systému památkové péče. Mgr. Šimon Eismann, Ing. arch. Zuzana Syrová.

11:30 - Využití 3D GIS pro evidenci a prezentaci kulturně chráněného majetku. Ing. Radek Fiala, Bc. Jan Fikejz, Bc. Monika Hrádková, Ing. Karel Jedlička, Bc. Tomáš Luňák, Bc. Barbora Kopejtková.

11:40 - Informační systém pro evidenci hraničních znaků. Bc. Lenka Urbancová.

11:50 - Využití 3D tisku (nejen) pro prezentaci kulturně chráněného majetku. Tomáš Přibyl.

Přestávka

12:00 - 13:00 - Občerstvení.

13:00 - 13:45 - Prohlídka zámku.

Geomatika v územním plánování

Sekce je zaměřena na sdílení geografických dat v územním plánování v perspektivě Evropské unie. Moderátor sekce: Ing. et Mgr. Otakar Čerba.

14:00 - Od Claudiana k INSPIRE. Ing. Eva Pauknerová, CSc.

14:15 - Představení projektu Plan4all. Ing. Tomáš Mildorf

14:25 - Využití geoportálu v projektu Plan4All. Ing. Jáchym Čepický, RNDr. Karel Charvát, RNDr. Štěpán Kafka, Ing. Martin Vlk, Ing. Přemysl Vohnout

14:35 - Představení projektu SDI-EDU for regional and urban planning. Ing. Karel Janečka, Ph.D.

14:45 - Účelová katastrální mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy. Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

15:00 - Koncept a východiska projektového záměru „Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP“ řešeného v rámci Integrovaného operačního programu. Ing. Tomáš Hrabík.

15:15 - Tvorba a vedení územně analytických podkladů. Ing. Luboš Hübsch.

Přestávka

15:30 - 15:45 - Káva.

Geomatika ve zdravotnictví

Sekce je zaměřena na časoprostorovou vizualizaci dat vztahujících se k zdravotnictví. Moderátor sekce: Ing. Jan Ježek
15:45 - Využití kartografie pro prezentaci dat o zdravotním stavu obyvatelstva. Mgr. Radim Štampach, RNDr. Petr Kubíček, CSc., Mgr. Jiří Kozel, MUDr. Edvard Geryk.
16:00 - Návrh portálu pro vizualizaci dat zdravotního stavu obyvatelstva. Mgr. Zdeněk Stachoň, RNDr. Petr Kubíček, CSc., Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., Prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., MUDr. Edvard Geryk.

16:15 - Návrh rozmístění středisek ZZS prostředky GIS. Bc. Michal Hala, Ing. Tomáš Hrabík.

16:30 - Technologické aspekty dynamické vizualizace zdravotnických dat v prostředí internetu. Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ing. Radek Fiala, Ing. Karel Jedlička, Ing. Jan Ježek.
Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1