Geoseminář

Geoseminář vznikl v rámci Geosdružení.

Geoseminář představuje pravidelná setkání všech zájemců o geovědy nejen ze ZČU. V rámci jednotlivých příspěvků jsou posluchači seznamováni s novinkami v oboru, s vědeckovýzkumnou činností na jednotlivých pracovištích, s tématy řešených odborných prací apod. Jednou ročně je pořádána konference Geomatika v projektech.

Program

Akademický rok 2015/2016

5. 10. 2015
Urban Planner - Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území

Jaroslav Burian, Univerzita Palackého v Olomouci

Začínáme v 11:10, v UC 233.

Akademický rok 2014/2015

14. 5. 2015
Obhajoby závěrečných prací nanečisto

Na tomto semináři máte možnost si vyzkoušet prezentaci Vaší závěrečné práce před svými kolegy a získat tak zpětnou vazbu ještě před vlastní obhajobou u státní závěrečné zkoušky. Hlašte se přímo u svých vedoucích. V přihlášce uveďte vaše jméno a název práce.

Začínáme v 9:30, v UN 656.

24. 2. 2015
Laser scanning a inženýrská geodézie ve Skandinávských zemích

Jak se zpracovávají data pro GIS na severu Evropy. Ukázky z řešení konkrétních projektů napříč Švédskem a Norskem absolventem geomatiky Jiřím Pékem.

Začínáme v 13:15, v UC 234.

3. 2. 2015
Obhajoba závěrečných prací v poločase

Seminář určený autorům a vedoucím závěrečných prací - v polovině práce na diplomce/bakalářce máte možnost ověřit si, co na váš výzkumný směr říkají ostatní kolegové.

Začínáme v 14:00, v UN 656.

16. 12. 2014
Přehled výzkumných aktivit studentů doktorského studia

Pavel Hájek, Michal Kepka

Začínáme v 16:30, v UN 656.

Představení prací studentů 1. a 3. ročníku oboru Geomatika

Začínáme v 18:30, v UN 656.

1. 12. 2014
Geodetem v USA

Ing. Oldřich Fencl

Začínáme v 13:00, v UN 656.

20. 11. 2014
Transfer poznatků ze stáží realizovaných v rámci projektu EXLIZ
 • Karel Jedlička, Pavel Hájek: Geografické informační systémy ve 3D. Poznatky ze stáží na Delft University of Technology (Nizozemí), University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Bulharsko).
 • Otakar Čerba: Sémantika geografických konceptů. Poznatky ze stáže v Food and Agriculture Organization of the United Nations (Itálie).

Začínáme v 14:00, v UN 656.

Akademický rok 2013/2014

6. 5. 2014
Obhajoby závěrečných prací nanečisto

Na tomto semináři máte možnost si vyzkoušet prezentaci Vaší závěrečné práce před svými kolegy a získat tak zpětnou vazbu ještě před vlastní obhajobou u státní závěrečné zkoušky. Hlašte se buď u svých vedoucích nebo přímo mailem na adresu mkepkaZkma.zcu.cz. V přihlášce uveďte vaše jméno a název práce.

Přihlášení studenti:

 • Pavel Rak: Standardizace pro 3D katastr (DP)
 • Martin Kiraľ: Rešerše současného výzkumu interpretace obsahu map (BP)
 • Ondřej Dudáček: Rekonstrukce sídel v lokalitě Paště (BP)
 • Alžběta Hofmanová: Určení prvků vnitřní orientace digitálního fotoaparátu (BP)
 • Michal Wagner: Tvorba atlasu České republiky zobrazující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 (BP)
 • Jiří Fiedler: Modelování budov a terénu v souladu se standardem CityGML (DP)
 • ...

Začínáme v 9:00, v UL 608.

17. 12. 2013
Vánoční geoseminář

V rámci netradičně pojatého geosemináře budou studenti tematické kartografie a úvodu do geomatiky prezentovat své závěrečné práce. Zváni jsou všichni. Po závěru semináře proběhne spotřebitelský test kvality doneseného vánočního cukroví.

Začínáme v 16:30 v UL 610.

středy 2. 10. - 11. 12. 2013
Cyklus přednášek odborníků z ČÚZK
 • Poláček: Poskytování údajů z KN, vazby resortních systémů (ISKN, RÚIAN, služby INSPIRE)
 • Veselý: Technologické zázemí resortu ČÚZK
 • Formánek: RÚIAN
 • Souček: INSPIRE
 • Vrzalová: Nový KZ – právní hledisko
 • Doubek: Aktuální metodické změny v KN ČR (elektronické podání GP, využití výsledků zeměměřických činnosti pro zpřesnění OKO, ...)
 • Nedvídek: Kontrola výkonu státní správy KN a dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN ve vazbě na kvalitu výsledků digitalizace SGI
 • Šandová: Nový KZ – technologické hledisko
 • Kokeš: Oznamovací služba, změny ve VFK a webových službách DP
 • Brázdil: Nový výškopis ČR a vazby na úpravy obsahu státního mapového díla ZM ČR

Začínáme vždy ve středu v 16:00, podrobný rozpis naleznete v pdf dokumentu.

Akademický rok 2012/2013

6. 6. 2013
Validacia produktov druzicovej misie GOCE

Poznatky z projektu NOVA-GOCE počas postdoktorandskeho pobytu v Norsku - Michal Šprlák.

Začínáme v 10:00, v UL 608.

14. 5. 2013
Obhajoby závěrečných prací nanečisto

Na tomto semináři máte možnost si vyzkoušet prezentaci Vaší závěrečné práce před svými kolegy a získat tak zpětnou vazbu ještě před vlastní obhajobou u státní závěrečné zkoušky. Hlašte se buď u svých vedoucích nebo přímo mailem na adresu ota.cerbaZgmail.com. V přihlášce uveďte vaše jméno a název práce.

Začínáme v 9:00, v UL 608 nebo 610 (bude upřesněno).

16. 4. 2013
Zprávy účastníků výjezdů z projektu NeoCartoLink

Seminář je zaměřen na přenos poznatků získaných v rámci výjezdů na konference a stáže z projektu NeoCartoLink.

 • Karel Jedlička: GeoCart 2012
 • Otakar Čerba: Autocarto 2012, University of Nebraska
 • Pavel Hájek: Digital Cultural Heritage 2012
 • Jakub Šilhavý: University of Bucharest
 • Radek Fiala, Martina Vichrová: NMA - JAR

Začínáme v 9:30, v UL 608.

19. 3. 2013
Stáže z projektu A-Math-Net

Studenti Univerzity Palackého v Olomouci představí v rámci stáží uskutečněných v projektu A-Math-Net) své závěrečné práce.

 • Bc. Jiří Přichystal: Zpracování dat ze senzorových sítí pro měření fyzickogeografických veličin.
 • Mgr. Vendula Hejlová: Inteligentní systém pro kartografická pravidla.

Začínáme v 9:30, v UL 608.

5. 3. 2013
Aplikace GIS v Geomorfologii

 • Libor Burian: Využitie normálových krivostí pre potreby vyhladavania hran na georeliefe.
 • Juraj Holec: GIS ako užitočný nástroj pri výskume prírodných hrozieb: Hodnotenie náchylnosti územia na zosúvanie v prostredí GIS.
 • Michal Veselský: GIS ako nástroj speleolo výskumu.
 • Jakub Šilhavý: Automatizované vymezení morfolineamentů

Začínáme v 11:10, v UL 602.

15. 1. 2013
ArcGIS Roll-out

ARCDATA PRAHA

V rámci geosemináře proběhne jedno zastavení putovního seriál seminářů ArcGIS Roll-out. Dozvíte se novinky poslední verze ArcGIS 10.1 Velká část semináře bude věnována také v současnosti hlavnímu směru vývoje GIS technologií, serverovým aplikacím.

Začínáme v 10:00, v UP 104.

26. 11. 2012
MISYS a jeho obchodní model

David Havel, GEOING Plzeň

Začínáme v 12:15, v UL 602.

Akademický rok 2011/2012

11. 5. 2012
Obhajoby nanečisto

studenti geooborů

 • Pavel Vlach (Aplikace tematických map -- Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby - BP).
 • Radan Šuba (On-the-fly generalizace nad daty katastru nemovitostí - DP).
 • Pavel Rak (Srovnání objektů ve směrnici INSPIRE a OpenStreetMap - BP).
 • Tomáš Pavlík (Posouzení vlivu sklonitosti a půdního krytu na přesnost leteckého laserového skenování - DP).
 • Klára Brašnová (Kartografické metody pro vizualizaci časových změn prostorových dat - DP).
 • Roman Krňoul (Lokalizace speciálních map 1:75 000 pro publikování na mapovém portálu - DP).
 • Jana Hejdová (Ověření možnosti získání dvou nezávislých určení polohy z jednoho měření GNSS aparaturou - BP).

Začínáme v 9:30, v UL 604.

Tip pro ostrou obhajobu - odkaz na článek A. Herouta: Co chci slyšet u státnic.

25. 4. 2012
Projekt CentraLab a další integrační aktivity

Lokální mítink projektu CentraLab bude zaměřený na představení dosavadních výsledků projektu, včetně pilotu Environment & education, který je zpracováván v České republice. Projekt se zaměřuje na rozvoj vědecko-výzkumných aktivit na území střední Evropy pomocí tzv. Living Lab metodiky. Tato metodika se zaměřuje na propojení vysoce odborných a expertních aktivit s názory veřejnosti a uživatelů. V souvislosti s projektem CentraLab budou představeny i další podobné aktivity, které jsou spojené s oddělením geomatiky. Těmi jsou například projekty Plan4business, NeoCartoLink a další. Společným jmenovatelem těchto projektů jsou integrační aktivity na poli geomatiky, prostorových dat a geoinformačních technologií.

Geodézie za polárním kruhem, nad zemí i pod zemí

David Vojtěch - zkušenosti zaměstnance firmy Control System International, dceřiné společnosti švédské Mätcenter Group. Firma se dlouhodobě dlouhodobě zabývá projekty zejména ve švédské Kiruně a jejím okolí. Město je známé těžbou velmi kvalitní železné rudy což dává příležitost se účastnit na mnoha nejen geodetických činnostech. Těžba nyní probíhá zejména podpovrchově, ale nyní startují i velké projekty povrchové těžby.

Co všechno řeší geodet pod zemí? Jak probíhají práce na povrchových lomech? Jak se plánuje dálkové řízení vrtných souprav? A jak se vytyčuje v rozlehlých zasněžených lesích?

Začínáme v 15:00, v UL 604.

12. 3. 2012
Zkušenosti z geostáží

účastníci stáže na geopracovištích v Česku

Začínáme v 9:30, v UL 604.

20. 2. 2012
Digitální mapa veřejné správy

Václav Čada

Začínáme v 15:00, v UL 610.

21. 2. 2012
Představení projektů mobilit a síťování na oddělení geomatiky

Karel Janečka, Karel Jedlička, Otakar Čerba

Představení témat disertačních prací hostů z Olomouce

Jan Caha, Rostislav Nétek, Petra Sádovská

Začínáme v 10:00, v UL 602, variantně v UL 608.

16. 12. 2011 změna!
Geomatika v praxi, aneb proč být Geomatikem

Josef Hnojil (Geobusiness)

Začínáme v 10:05, v UL 604.

4. 11. 2011
Využitelnost web 2.0 nástrojů pro propagaci geověd.

Otakar Čerba, Karel Jedlička

Začínáme v 10:30, v UL 604.

5. – 7. 10. 2011
Geomatika v projektech

Výroční seminář, podrobnější informace o něm na samostatné stránce.

Akademický rok 2010/2011

13. 5. 2011
Obhajoby závěrečných prací nanečisto

Na tomto semináři máte možnost si vyzkoušet prezentaci Vaší závěrečné práce před svými kolegy a získat tak zpětnou vazbu ještě před vlastní obhajobou u státní závěrečné zkoušky. Hlašte se buď u svých vedoucích nebo přímo mailem na adresu smrcekZkma.zcu.cz. V přihlášce uveďte vaše jméno a název práce.

Dopolední blok bude věnován bakalářským pracím, odpoledne proběhne blok diplomových prací.

Začínáme v 9:00, v UL 608 nebo 610.

2. 5. 2011
Ukázka možností software ERDAS

Jarmil Vyčítal, T-MAPY

Začínáme v 13:00, v UL 608.

11. 4. 2011
Využití technologií senzorového webu pro sledování vozidel

Jan Ježek

Rekonstrukce digitálního modelu terénu druhého vojenského mapování

Martina Vichrová

Začínáme v 12:30, v UL 608.

24. 2. 2011
Vývoj geodézie, kartografie a katastru v Českých zemích

Instalovanou výstavu doprovodí zasvěceným komentářem Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Začínáme v 14:00, před UL 608.

20. 1. 2010
Roll-out ArcGIS 10

ZČU hostí plzeňské zastavení akce Roll-out ArcGIS 10, kterou za účelem propagace nové verze software pořádá firma ARCDATA PRAHA.

Seminář se soustředí především na často používané a zajímavé funkce, z nichž vybíráme např.:

Arc GIS Desktop
 • novinky zaměřené na produktivitu (vrstvy podkladové mapy, režim rychlého posunu, práce se symboly, aj.),
 • práce s atributovou tabulkou v ArcGIS 10,
 • tvorba mapové série standardními prostředky ArcMap,
 • novinky v editaci,
 • kontrola kvality a integrity dat,
 • tvorba příloh,
ArcGIS Server

Ucelený přehled novinek technologie ArcGIS Server 10. Jedná se jak o nové funkce v oblasti služeb (služby nové, rozšířená funkcionalita služeb stávajících, rozhraní služeb, atd.), tak o nové aplikace a vývojová prostředí pro vytváření aplikací vlastních (Web APIs 2.0, ArcGIS Viewer for Flex, atd.). Obsah semináře je určen i pro ne-programátory a ne-administrátory, prostě všem, kteří by se rádi dozvěděli co je nového v oblasti serverových technologií Esri.


Seminář poběží od 10:00 do 14:30, v UP 104.


30. 11. 2010
Kulturní dimenze kartografie a kartografická dimenze kultury

Jan D. Bláha

Začínáme v 14:00, v UL 602.

26. 10. 2010
Evropské projekty v územním plánování řešené oddělením geomatiky

Tématem semináře je představení projektů vztahujících se k územnímu plánování, které jsou v současné době řešeny pracovníky oddělení geomatiky. Předběžný program semináře je:

 • Zahájení, představení souvislostí projektů se studijními obory, které existují na oddělení Geomatiky (V. Čada).
 • Představení projektu Plan4all (T. Mildorf).
 • Představení projektu SDI-EDU (K. Janečka)
 • Představení projektu Briseide (K. Janečka)
 • Diskuse

Začínáme v 14:00, v UV 115.

30. 9. 2010
Geomatika v projektech

Výroční seminář, podrobnější informace o něm na samostatné stránce.

Akademický rok 2009/2010

14. 5. 2010
Informace o studiu

Cílem semináře je studenty geomatiky podrobně seznámit se studijními plány. Seminář je určen zejména studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu geomatika a studentům 1. ročníku navazujícího studia geomatiky. Vítáni jsou samozřejmě všichni.

Začínáme v 10:00, v UL 610.

Obhajoby nanečisto

Na tomto semináři máte možnost si vyzkoušet prezentaci Vaší závěrečné práce před svými kolegy a získat tak zpětnou vazbu ještě před vlastní obhajobou u státní závěrečné zkoušky. Hlašte se buď u svých vedoucích nebo přímo mailem na adresu smrcekZkma.zcu.cz. V přihlášce uveďte vaše jméno a název práce.

 • Klára Brašnová (Vývoj toponym na starých mapách - BP)
 • Jana Strejcová (Digitální 3D model zámku Nečtiny - BP)
 • Hanka Hůlová (Aplikace prostorového dolování dat v databázových systémech - DP)
 • Lenka Reinwartová (Aplikační rozhraní pro geografickou datovou sadu židovských hřbitovů - DP)
 • Ondrej Chlup (Zobrazení České republiky na mapách Evropské unie - BP)
 • Eliška Hamáčková (Hodnocení kartografických zobrazení používaných pro mapy světa - BP)
 • Roman Krňoul (Lokalizace map III vojenského mapování - BP)
 • Pavel Šimon (Import, export a úpravy Výměnného formátu katastru - BP)

Začínáme v 12:00, v UL 610.

19. 4. 2010 Přemysl Vohnout z CCSS představí geografickou databázi Open Street Map.

Začínáme v 12:00, v UL 604.

23. 3. 2010 Zajímavé projekty představuje Roman Cibulka z firmy CEDA.

Začínáme v 13:00, v UL 604.

11. 3. 2010 Zajímavé projekty představuje Martin Bukvic z Geodézie Krkonoše.

Začínáme v 12:00, v UL 610.

4. 3. 2010 Lubomír Soukup (ČAV) - Bayesovská statistika v geodezii, proč a jak.

Začínáme v 13:00, v UL 610. Seminář je zařazen do Kolokvia KMA.

1. 3. 2010 Jakub Šilhavý - Geomatika na Norwegian University of Science and Technology (Trondheim). Zkušenosti z půlročního pobytu.

Začínáme v 13:00, v UL 608.

22. 2. 2010 GIS na ZČU - Moderovaná diskuse k otázce spolupráce pracovišť ZČU, pracujících s geotechnologiemi. Diskuse se zaměří na oblast:
 • výzkumných a vzdělávacích projektů,
 • výuky a akreditací studijních programů.

Začínáme v 12:30, v VC 319.

Zápis.

14. 12. 2009
Informace o zajímavých konferencích a odborných akcích za poslední rok

Začínáme v 13:00, v UL 608.

 • Karel Jedlička - začlenění geosemináře do projektu SPAV (http://seminare.fav.zcu.cz/).
 • Jiří Šíma - Konference Nemofora, hotel Naháč, 19. - 20. 10. 2009.
 • Jiří Šíma - Workshop fotogrammmetrie, 3. - 4. 11. 2009.
 • Otakar Čerba - ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vídeň, 15. - 18. 2. 2009.
 • Martina Vichrová - 18. kartografická konference, Olomouc, 30. 9. 2. 10. 2009.
 • Jan Ježek - ICC2009 International Cartography Conference Chile, Santiago de Chile 15. - 21. 11. 2009.
 • Jan Ježek - Free and Open Source Software for Geospatial (FOSS4G), Sydney, 20. - 23. 10. 2009.
 • Karel Janečka - Inspirujme se... spoluprací, Praha, 24. - 25. 11. 2009.
8., 15. a 22. 12. 2009 Vize katastru nemovitostí v českých zemích

V termínech 8., 15. a 22. prosince 2009 se na oddělení geomatiky, FAV ZČU uskuteční cyklus přednášek Ing. Lumíra Nedvídka, ředitele odboru kontroly a dohledu ČÚZK k problematice

 • technických aspektů katastru nemovitostí ČR,
 • právních aspektů katastru nemovitostí ČR,
 • směřování a budoucího vývoje katastru nemovitostí v ČR.

Po vlastní přednášce bude následovat forum dotazů k přednesené problematice. Úvodní přednáška se koná v laboratoři UL 610 (hlavní budova ZČU v Plzni, Univerzitní 22, 6. patro) od 13.00.

16. 9. 2009 Geomatika v projektech 2009
 

Geomatika v projektech je oborový seminář představující aplikace geomatiky v různých oborech lidské činnosti. Proběhne 16. 9. 2009 na Státním zámku Kozel. Navazuje na výroční geosemináře Geomatika v památkové péči I (2007) a II (2008). Podrobnější informace jsou na samostatné stránce.

Akademický rok 2008/2009

27. 4. 2009 Obhajoby nanečisto
 

Začínáme v 12:12, UL 608.

V rámci obhajob nanečisto mají (nejen) studenti geomatiky možnost si vyzkoušet obhajobu své bakalářské/diplomové/disertační práce.

 • Tereza Králová - Multimediální Klaudyánova mapa, DP, vedoucí Otakar Čerba.
 • Zuzana Viletová - Webová vizualizace turistických cest na Lanzarote, DP, vedoucí Otakar Čerba
 • David Velhartický - Bezešvá vektorová reprezentace III. vojenského mapování, DP, vedoucí Karel Janečka
 • Jakub Sladký - Síťové analýzy v GIS pro složky IZS, DP, vedoucí Karel Jedlička.
 • Lukáš Sobota - Využití geodetického sběru dat v precizním zemědělství, BP, vedoucí Karel Jedlička.
 • Hana Kreidlová - Zobrazení vodní nádrže Orlík na starých mapách, DP, vedoucí Martina Vichrová.
 • Jiří Pék - Web Processing Services a jejich využití v GIS, BP, vedoucí Jan Ježek.
 • Michal Kepka - Implementace algoritmů pro šíření nebezpečných látek, BP, vedoucí Jan Ježek.

Na tomto semináři máte možnost si vyzkoušet prezentaci Vaší závěrečné práce před svými kolegy a získat tak zpětnou vazbu ještě před vlastní obhajobou u státní závěrečné zkoušky. Hlašte se buď u svých vedoucích nebo přímo mailem na adresu smrcekZkma.zcu.cz. V přihlášce uveďte vaše jméno a název práce.

16. 2. 2009 ArcGIS 9.3 Roll Out
Odborníci z firmy ARCDATA PRAHA představí novinky z oblasti geografických informačních systémů na platformě ArcGIS.

11:30 - 15:30, UP 108.

Cyklus katastru nemovitostí

Pro zimní semestr je připraven cyklus přednášek odborníků z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Semináře se konají v místosti UL-610 a začínají vždy v 15:45.

2. 10. 2008 Ing. Jiří Poláček, CSc. (ČÚZK) – Úvodní přednáška k cyklu
9. 10. 2008 Ing. Jiří Veselý (ČÚZK) – Technologická infrastruktura Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
16. 10. 2008 Ing. Helena Šandová (ČÚZK) – Soubor popisných informací katastru nemovitostí
23. 10. 2008 Ing. Jiří Poláček, CSc. (ČÚZK) – Soubor geodetických informací katastru nemovitostí
30. 10. 2008 Ing. Lumír Nedvídek (ČÚZK) – Vývoj katastrálních evidencí v ČR
6. 11. 2008 Ing. Lidmila Penížková, RNDr. Michal Traurig (ZÚ) – ZABAGED a její kartografické výstupy
13. 11. 2008 Ing. Bohumil Vlček (Ing. Petr Dvořáček) (ZÚ) – Geoportál Zeměměřického úřadu
20. 11. 2008 Ing. Jan Řezníček, PhD. (ZÚ) – Informační systém geodetických základů (CZEPOS, databáze bodových polí)
27. 11. 2008 Ing. Pavel Taraba (ZÚ) – Globální navigační satelitní systémy (GNSS) s přihlédnutím k sítím permanentních stanic GPS
4. 12. 2008 Ing. Petr Kokeš (ČÚZK) – Ukázka prácí v Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN)
11. 12. 2008 Ing. Jiří Poláček, CSc. (ČÚZK) – Mezinárodní a meziresortní spolupráce v oblasti katastru a zeměměřictví, vývojové trendy

16. 9. 2008 Geomatika v památkové péči II
 • Karel Jedlička - Rozšiřování PaGIS o podrobné datové sady.
 • Lenka Reinwartová, Karel Jedlička - Prostorová datová sada Židovských hřbitovů
 • Martina Vichrová, Václav Čada - Novinky o Müllerových mapách
 • Matěj Kučera - Zaměření tvrze v Rakovicích
 • Barbora Kopejtková, Radek Fiala - Zaměření vodního hradu Švihov

Začátek 10:00, Národní památkový ústav, Prešovská 7, Plzeň.

Akademický rok 2007/2008

28. 4. 2008 Obhajoby nanečisto
 

Začínáme v 9:00, UL 608.

V rámci obhajob nanečisto mají (nejen) studenti geomatiky možnost si vyzkoušet obhajobu své bakalářské/diplomové/disertační práce.

 • Hana Hůlová, Důlní mapy Březových Hor od historie po současnost, BP, vedoucí Magdaléna Baranová
 • Lenka Reinwartová - Geografická datová sata židovských hřbitovů, BP, vedoucí Karel Jedlička
 • Lukáš Sobota, Výhody využití geodetických metod sběru dat v precizním zemědělství, BP, vedoucí Karel Jedlička
 • Stanislav Müller - Lokalizace rukopisných Müllerových map Litoměřického a Rakovnického kraje, BP, vedoucí Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
31. 3. 2008 Geomatika nejen na zahraničních konferencích
 

Začínáme v 9:00, UL 608.

20. 9. 2007 Geomatika v památkové péči I
 
 • Václav Čada - Představení oddělení geomatiky.
 • Karel Jedlička, Stanislav Rauch, Karel Bobek - Velkoměřítková databáze zámku Kozel a další využití Laserového skenování.
 • Radek Fiala, Karel Jedlička - Letecký LaserScan aneb představení moderních fotogrammetrických technik (nejen) pro účely památkové péče.
 • Karel Janečka, Přemysl Vohnout - Server pro III. vojenské mapování a další staré mapy.
 • Martina Vichrová - Spolupráce s archivy ve Vídni.

Začátek 9:00, Národní památkový ústav, Prešovská 7, Plzeň.


Akademický rok 2006/2007

13. 10. 2006 Seznámení s projekty a zajímavými odbornými akcemi minulého akademického roku. Seminář proběhne formou otevřené diskuse, ke každému z témat zazní vždy úvodní informace - viz lidé uvedení k tématům:
 • Magda Baranová - Spolupráce s univerzitou v Krakově.
 • Václav Čada - Návrh podání nového projektu do GAČR.
 • Otakar Čerba - XML Prague.
 • Radek Fiala (Jiří Šíma) - Průzkum současných možností přímého georeferencování leteckých měřických snímků.
 • Karel Janečka - Spolupráce se Sekcí centrální databáze KN na ČÚZK.
 • Karel Jedlička - Pozemkový datový model, konference Geoinformatics CTU 2006.
 • Jan Ježek - Google Summer of Code + konference FOSS4G.
 • Jan Pacina - Kůrovcová "kalamita" na Šumavě.
 • Tomáš Mildorf - Spolupráce s RNDr. Karlem Charvátem.
 • Martina Vichrová - Úskalí (nejen) českých archivů.

Začátek 13:00, UL 608.

14. 11. 2006 Dimitrios Tsoulis (Aristotelova univerzita, Soluň, Řecko): Použití globálních digitálních databází při modelování lokálního a regionálního tíhového pole.
01. 12. 2006 RNDr. Karel Charvát - zvaný host, průřezově představí projekty, jichž se účastní: MIcKA, NATURNET.
Atlas mezinárodních vztahů, Otakar Čerba.
Představení našich nových doktorandů.

Začátek 13:00, UL 608.

 
12. 1. 2007

Terminologie v geomatice a geoinformatice

Seminář bude pojat formou diskuse nad terminologií používanou v geovědách. Zahájí jej Doc. Jiří Šíma prezentací základních termínů geoinformatiky, další program je otevřen.

Začátek 13:00, UL 608.

17. 1. 2007

Atlas mezinárodních vztahů, Otakar Čerba (vzhledem k tomu, že na posledním semináři jsme to pro velký úspěch RNDr. Charváta nestihli).

Diskuse nad výukou předmětů pro KGE.


Začátek 10:00, UL 608.

10. 5. 2007

Obhajoby nanečisto


Začátek 10:05, UL 610.

 • Vohnout Přemysl - Server pro staré mapy, BP, vedoucí Karel Janečka.
 • Luňák Tomáš - Testování přesnosti měření GPS metodou RTK, BP, vedoucí Karel Jedlička.
 • Šilhavý Jakub - Využití moderních metod pro tvorbu map pro orientacní běh, BP, vedoucí Karel Jedlička.
 • Fikejz Jan - Digitální fotopanoramatická mapa, BP, vedoucí Magdaléna Baranová.
 • Šmejkalová Martina - Vývoj značených turistických cest na podkladě starých map, BP, vedoucí Otakar Čerba.
 • Vobora Václav - Automatické vyhledávání vlícovacích bodů pro polynomiální rektifikaci, DP, vedoucí Miloš Železný.
 • Vracovský František - Geomorfologická databáze, DP, vedoucí Karel Jedlička.
 • Pejša Jiří - Úvodní studie do EuroRegionalMap, BP, vedoucí Václav Čada.

Letní semestr 2006

Začátek semináře je vždy ve 12 hodin v UL608.

20. 4. 2006 Tvorba a praktická ukázka prostorových dotazů v Oracle Spatial, Karel Janečka, 60 minut.
4. 5. 2006 Webová aplikace pro operace se souřadnicovými systémy, Jan Ježek, asi 45 minut.
18. 5. 2006 Představení závěrečných prací studentů, 1 - 2 hodiny.
 • Štýsová Magdaléna - Analýza vesnických map velkostatku Plasy, DP, vedoucí Otakar Čerba.
 • Špicelová Klára - Zhodnocení čitelnosti turistických map pro osoby s poruchou barvocitu, BP, vedoucí Otakar Čerba.
 • Velhartický David - Výšková přesnost navigační GPS, BP, vedoucí Karel Jedlička.
 • Černý Karel - Využití výsledkú zeměměřických činností pro vedení DKM, DP, Vedoucí Václav Čada.
 • Rauch Stanislav - Velkoměřítková prostorová databáze pro účely památkové péče, DP, vedoucí Karel Jedlička.
 • Orálek Jakub - Možnosti využití nekomercního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informacního systému malé obce, DP, vedoucí Karel Jedlička.
Účast se svými pracemi dále zvažují: Šilhavá Petra, David Vojtěch, Kugler Ondřej, Roubalová Hana, Veronika Králová, Tomáš Řehák, ...

Program bude podle potřeby upřesňován.

Podle zájmu lze do programu vkládat nové příspěvky, pište na adresu smrcekZkma.zcu.cz nebo na ota.cerbaZseznam.cz.


Letní semestr 2005

28.2.2005 Aktuální problémy na katedře archeologie.
Krátká informace o nových licencích ESRI software na ZČU a o možnosti využití virtuálního kampusu firmy ESRI
21.3.2005 Tvorba prostorových databází menších podrobností odvozením.
25.4.2005 Publikování (nejen) na oddělení geomatiky (DocBook, databáze RIV).
16.5.2005 Prezentace diplomových prací řešených na oddělení geomatiky.

Zimní semestr 2005

14.10.2005 Mapování tíhového pole Země metodou letecké gravimetrie, Pavel Novák, 45 minut.
Náhled do problematiky výpočetní složitosti a optimalizace, Tomáš Mildorf, 20 minut.
11.11.2005 Kontrola kvality digitálního modelu reliéfu, Radek Fiala, 20 minut.
Kartografické vztahy systémů SK a JTSK - plocha poměru zkreslení systémů, Magdaléna Baranová, 20 minut.
25.11.2005 Prezentace a zprávy z konference GIS Visions 2025 (v angličtině):
 • Petr Rapant (VSB-TU Ostrava, Czech Republic): Parallel worlds,
 • Lukas Madl (Austrian Research Centers, Seibersdorf research GmbH, Austria): From fun to insight - virtual earth tools of tomorrow,
 • + další příspěvky dle zájmu.
Informace o starších i nových geo-předmětech vyučovaných na KMA pro ostatní katedry (v případě zájmu):
 • Úvod do GIS, Prostorové analýzy, Aplikace GIS - Jedlička, Pacina,
 • Tématická kartografie, Počítačová kartografie - Čerba,
 • Matematická kartografie - Baranová.
Setkání geokateder - tímto jsou srdečně zváni pracovníci z ostatních kateder.
16.12.2005 Úvod do prostorových databází, Karel Janečka 30-45 minut.
Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1