Vyšší geodézie
KMA/GEV

Studijní informace

Přednášející

Doc. Ing. Pavel Novák, PhD.

Cvičící

Doc. Ing. Pavel Novák, PhD.

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

  • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání studentských prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu.
  • Dokumentaci k seminární, či semestrální práci odevzdat ve stanoveném jednotném formátu.

Podmínky zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části pokračuje student k ústní zkoušce.

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Studijní literatura

Skripta Josef Kabeláč, Pavel Novák. Geodézie. Plzeň, 2006:

Přednáškové fólie:

Knihy:

  • Cimbálník M, Mervart L (1997): Vyšší geodézie 1. ČVUT Praha.
  • Mervart L, Cimbálník M (1997): Vyšší geodézie 2. ČVUT Praha.
  • Bomford G (1971). Geodesy. Clarendon Press.
  • Heiskanen WA, Moritz H (1967). Physical Geodesy. Freeman.
  • Hotine M (1969). Mathematical Geodesy. US Department of Commerce.
  • Torge W (1980). Geodesy. Springer.
  • Vaníček P, Krakiwsky E (1980). Geodesy the Concepts. Elsevier.
  • Zakatov PS (1953). A Course in Higher Geodesy.

Podrobný sylabus

Definice a struktura předmětu; stručná historie; příbuzné vědní obory; klasifikace pohybů Země; Keplerovy zákony pohybu planet; rotace Země a pohyb zemské rotační osy; sledování a popis rotačních parametrů Země; historie určování tvaru Země; geometrické modely Země – koule a rotační elipsoid; základy geometrie koule a rotačního elipsoidu; souřadnicové systémy a vztahy mezi nimi; popis stávajících technologií kosmické geodézie; aplikace kosmické geodézie; mezinárodní spolupráce; referenční systémy; absolutní a relativní určování polohy; geodetické úlohy na rotačním elipsoidu; mezinárodní geodetické sítě; Newtonovy gravitační zákony; gravitační, tíhové a odstředivé zrychlení; gravitační, tíhový a odstředivý potenciál a jejich funkcionály; metody popisu a základní parametry tíhového pole; hladinové plochy, geoid, kvazigeoid, telluroid; normální tíhové pole, referenční ellipsoid; vliv tíže na geodetická měření; časové variace tíhového pole Země; teorie výšek; gravimetrie a gradiometrie; relativní a absolutní tíhová měření; terénní redukce tíže a teorie izostáze; tíhové mapy a databáze; letecká gravimetrie; družicové metody mapování tíhového pole; Poissonova a Laplaceova diferenciální rovnice; řešení Laplaceovy rovnice ve formě harmonických řad; okrajové úlohy pro Laplaceovu rovnici; lokální a globální popis tíhového pole Země; metody řešení geoidu a kvazigeoidu; spektrální metody fyzikální geodézie.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1