Katastr nemovitostí
(KMA/KN)

Studijní informace

Přednášející:

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., Ing. Jana Pekarská

Cvičící:

Ing. Jana Pekarská

Podmínky zápočtu a zkoušky

  • Zápočet je udělován na základě výsledků písemného testu.
  • Zkouška probíhá ústní formou.

Termíny zkoušek vyhlašuje přednášející.

Studijní literatura

  • Kuba, B., Olivová, K.: Katastr nemovitostí po novele. 6. vydání. Linde, Praha 1999.,ISBN 80-7201-154-5
  • Zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 26/2007 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
  • http://katastr.cuzk.cz – Informační systém katastru nemovitostí České republiky.
  • http://www.cuzk.cz – stránky resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Časový harmonogram a obsah přednášek a cvičení


Sylabus

Historie katastru v českých zemích, zákon 177/27 Sb. o pozemkovém katastru, operát pozemkového katastru, pozemková kniha, vzájemný vztah pozemkového katastru a pozemkové knihy, zrušení konstitutivnosti zápisu do pozemkové knihy dle odst. 2. zák. 141/50 Sb. jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí – zák. 22/64 Sb. a vyhláška 23/64 Sb, zák. 265/92 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, včetně novely č. 90/96 Sb., dále Katastrální zákon č. 344/92 Sb. a jeho novela ve znění zákona 89/96 Sb. a Vyhláška ČÚZK 26/2007 Sb., předmět katastru nemovitostí ČR, základní pojmy v katastru nemovitostí, katastrální operát, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány, Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1