Mapování
(KMA/MAP)

Studijní informace

Přednášející

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Podmínky zápočtu

Podmínky zkoušky

 • Písemná část: test znalostí základních pojmů a jejich aplikací
 • Ústní část: aplikace mapovacích metod a jejich uplatnění při tvorbě mapových děl na území ČR

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Harmonogram přednášek

 1. Definice základních pojmů a zavedená terminologie v oblasti mapování
 2. Vývoj kartografických základů map velkých měřítek na území ČR
 3. Měřiči a první pozemkové evidence na území našeho státu
 4. Josefský katastr, stabilní katastr a jejich mapové zajištění. Vazba na projekt II. vojenského mapování (Františkovo)
 5. Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru
 6. Geodetické a kartografické základy nových map pozemkového katastru podle zákona č. 177/1927 Sb. a Instrukce A
 7. Katastrální měřické práce pro vedení pozemkového katastru (Instrukce B)
 8. Projekt Státní mapy ČR a jeho vývoj
 9. Jednotná evidence půdy a evidence nemovitostí a jejich mapové zajištění
 10. Technicko-hospodářské mapování a hodnocení přesnosti výsledků mapovacích prací
 11. Základní mapa velkého měřítka a tématické mapy velkého měřítka
 12. Katastr nemovitostí a jeho mapový operát
 13. Vedení a údržba digitálních katastrálních map a jeho metodické zajištění

Přednáškové texty

Slidy k přednáškám jsou k dispozici na nemesis v adresáři \\nemesis2\data\predmety\MAP\

Doporučená literatura

 • Huml M., Michal J. Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2000

Sylabus

Historie tvorby plánů a map velkých měřítek. Katastrální mapování na vědeckých základech (stabilní katastr, československý pozemkový katastr, Instrukce „A“). Využití výsledků velkoměřítkových mapování pro tvorbu topografických map. Státní mapa ČSR. Technicko-hospodářské mapování. Vedení a údržba map velkých měřítek. Základní mapa velkého měřítka. Tematické mapy velkých měřítek (Katastrální mapa, Základní mapa města, Jednotná železniční mapa, Základní mapa dálnice, Základní mapa letiště, Základní mapa závodu). Dokumentace skutečného provedení staveb.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1