Matematická kartografie 1
(KMA/MK1)

Studijní nformace

Přednášky:

Ing. Magdaléna Čepičková

Cvičení:

Ing. Magdaléna Čepičková

Rozvrh

Výuka předmětu MK1 probíhá:
- přednáška ve čtvrtek v EU109, 9:20 - 10:05
- cvičení ve čtvrtek v EU109, 10:15 - 11:00.

Podmínky pro udělení zápočtu

K zápočtu musí student (prezenčního i kombinovaného studia) splnit následující podmínky:
  • Vypracovat semestrální práci zadanou v průběhu semestru (6.týden) a odevzdat ji ve stanoveném termínu. Pro akademický rok 2010/2011 je tento termín stanoven na 22.12.,
    za každý den prodlení odevzdání bude stržen 1 bod u písemné části zkoušky!!!

Semestrální práce

Mezní termín odevzdání semestrální prace je stanoven na 22.12.2010.

Pozn.za každý den prodlení odevzdání bude stržen 1 bod u písemné části zkoušky!!!


Obecné zadání semestrálních prací ..... Kartografická zobrazení

Konkrétní zadání bude určeno na 6. přednášce.

Podmínky ke zkoušce

Zkouška se skládá z písemné části (kartografická tématika probíraná na přednáškách) a po jejím úspěšném absolvování postupuje k ústní části (diskuse o obecných souvislostech přednášené látky a o problematice zpracované v semestrální práci).

Termín zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek „

Studijní literatura:

  • BARANOVÁ, M.: Matematická kartografie - Multimediální výukové texty
  • PYŠEK, J.: Matematická kartografie, Třída jednoduchých zobrazení, ZČU Plzeň, 1997
  • PYŠEK, J.: Kartografie, kartometrie a matematická geografie v příkladech. ZČU Plzeň, 1995
  • BUCHAR, P.: Matematická kartografie 10. ČVUT Praha, 2002
  • HOJOVEC, V.: Kartografie. GPK Praha, 1987

Sylabus

Tvar zemského tělesa, referenční plochy, souřadnicové soustavy, křivky na referenčních plochách. Zákony zkreslení, druhy zobrazení. Zobrazení kuželová, azimutální, válcová, polyedrická. Sférická trigonometrie a výpočty na kouli.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1