Prostorové databáze (KMA/PDB)

Studijní informace

Přednášející

Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Cvičící

Ing. Karel Janečka, Ph.D.
Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Přehled probírané látky

 • Úvod do problematiky, definice základních pojmů.
 • Reprezentace prostorových objektů.
 • Dotazovací jazyky pro prostorová data.
 • Modelování prostorových dat s omezeními.
 • Algoritmy prostorových databází.
 • Indexace prostorových dat.
 • Zpracování prostorových dotazů.
 • Vybraná firemní řešení správy prostorových dat. (Oracle, PostGIS, ESRI Geodatabase)
 • Modelování struktur prostorových dat.

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

K získání zápočtu musí student splnit následující formální podmínky:
 • Používat svojí školní mailovou adresu (= minimálně jí mít sváznou s používanou adresou).
 • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu.
 • Dokumentaci k seminární, či semestrální práci odevzdat ve stanoveném jednotném formátu.
 • Dokumentaci k semestrální práci zpracovávat jako odborný text, tzn. včetně abstraktu, vytčení cílů, diskuse, závěru, atp. … a v neposlední řadě včetně správně citované literatury. Berte to jako přípravu na vaše závěrečné práce.

K zápočtu musí student splnit tyto věcné podmínky:

 • Zpracovat a odprezentovat referát. Text referátu je nutné odevzdat k recenzi nejpozději čtrnáct dnů před vlastním přednesem. Po provedené prezentaci zapracovat do referátu připomínky od vyučujícího i z fóra a nejpozději na posledním cvičení jej odevzdat. Témata referátů, termíny přednesů a další informace budou průběžně uveřejňovány zde.
 • Zpracovávat úkoly zadávané na cvičeních v průběhu semestru.

Podmínky zkoušky:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části (zisk minimálně 60 % bodů) pokračuje student k ústní zkoušce.

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Studijní literatura:

Základní:

Sylabus

Reprezentace a formáty prostorových dat. Abstraktní datové typy, objektově - orientované modely prostorových dat. Algoritmy prostorových databází. Datové struktury pro indexaci prostorových dat. Vyhodnocení prostorových dotazů, Spatial SQL. Firemní řešení. Jsou vyžadovány znalosti v rozsahu předmětu KMA/UGI. Jsou vyžadovány znalosti v rozsahu předmětu KIV/DB1. Znalosti z tohoto předmětu jsou doporučovány pro předmět KMA/AGI.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1