Informace pro studenty

Na této stránce naleznete odkazy, které vám budou v průběhu studia užitečné.

Informace k závěrečným pracím

Náměty na diplomové a bakalářské práce.

Seznam závěrečných prací studentů na webu KMA z databáze STAG s možností třídění a filtrování podle různých kritérií. Obsahuje anotace a plné texty samotných prací, většinou však bez příloh.

Jak psát odborný text.

Pokyny pro zpracovávání závěrečných prací.

Informace k závěrečným zkouškám

Okruhy státních závěrečných zkoušek pro jednotlivé specializace jsou na vyžádání k dispozici na oddělení geomatiky.

Doktorské studium

Akreditace studia

Základní informace o DSP:

 • standardní doba studia 4 roky,
 • absolventi získají titul Ph.D.

Důležité dokumenty:

Charakteristika studia

Interdisciplinární vědní obor Geomatika se zabývá sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou a prezentací geoprostorových dat a geografických informací. Geoprostorová data jsou pořizována rozličnými metodami zeměměřictví, geodézie, mapování, kartografie, dálkového průzkumu Země a fotogrammetrie. Pro jejich zpracování, správu a analýzu jsou stále více využívány informační technologie (geoprostorové informační systémy – GIS). Doktorský studijní program Geomatika navazuje na stejnojmenný magisterský studijní program, který byl akreditován v roce 1995. Absolventi magisterského studijního oboru Geomatika dostávají po složení státních závěrečných zkoušek a obhajobě diplomové práce titul Ing. Magisterský obor Geomatika na ZČU je vyjmenován ve Vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. pro udělení úředního oprávnění pro výkon a ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) b) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

Doktorský studijní program Geomatika reaguje na zvyšující se požadavky využívání moderních progresivních metod hromadného sběru dat přímými geodetickými metodami (elektronické tachymetry, kombinované stanice GNSS), nepřímými metodami jako jsou laserové skenovací systémy (LSS), letecká fotogrammetrie nebo dálkový průzkum Země. S nárůstem množství prvotních dat také úměrně roste náročnost procesu jejich zpracování. K tomu se používají počítačové systémy s náročným úkolem extrahovat z prvotních dat prakticky využitelné a relevantní informace. Kvalita těchto informací je rozhodujícím ukazatelem pro jejich následnou použitelnost a hodnověrnost, se kterou musí obor Geomatika spolehlivě pracovat. Optimalizace procesu plánování sběru, zpracování, ukládání a poskytování dat je závislá na použití vhodných datových modelů. Datové modelování přináší zcela nové možnosti, technologické a metodické změny pro vizualizaci v kartografii a geoinformatice. Klasické metody zpracování a distribuce kartografických děl jsou postupně nahrazovány publikováním v digitální podobě a využitím webových technologií.

Charakteristickým rysem doktorského studijního programu Geomatika na ZČU v Plzni je jeho provázanost s dalšími studijními obory na FAV. Školitelé a přednášející v programu zastupují jednotlivé směry či teoretický základ oboru Geomatika (geodézie, zeměměřictví, kartografie, mapování, fotogrammetrie, informatika, kybernetika, matematika) na FAV. Doktorský studijní program Geomatika je společným studijním programem ZČU v Plzni a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i., který představuje jediné samostatné výzkumné a experimentální pracoviště oboru v České republice. Tato spolupráce je upravena smlouvou mezi oběma pracovišti. V rámci výzvy číslo 1.1 Evropská centra excelence v prioritní ose 1 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) byl společný projekt FAV a VÚGTK (strategický partner projektu NTIS) vyhodnocen jako nejlepší (duben 2010). Členové oborová rady, školitelé i přednášející z těchto pracovišť zajišťují vysokou odbornou úroveň doktorského studijního programu, návaznost studia na reálné a aktuální problémy oboru, mezinárodní spolupráci a přístup k aktuálním měřeným geodatům. Vzhledem k úspěchu projektu NTIS lze předpokládat další rozvoj pracovišť garantující studijní program.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Geomatika se v závislosti na osobnosti svého školitele profiluje do oblasti matematické a fyzikální geodézie, geodetických základů a GNSS, geodynamiky a gravimetrie, geomatiky a geoinformatiky, geoprostorových dat a datového modelování, vizualizace v kartografii a geoinformatice s důrazem na internetové aplikace. Významné je propojení s disciplínami matematické statistiky, numerického modelování v geomatice, numerických metod, teorie grafů, teoretické informatiky a teorie složitosti, aplikací geometrie a počítačové geometrie v geomatice. Uplatnění absolventů doktorského studia je možné v různých odvětvích jak ve státním, tak v soukromém sektoru. V prvé řadě v rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, v dalších významných orgánech veřejné správy, ve vývojových a výzkumných ústavech včetně akademických pracovišť. Dále všude tam, kde jsou vyvíjeny či používány geografické informační systémy – ve veřejné správě, v oboru dopravy, obrany, životního prostředí a cestovního ruchu. Zájem o absolventy je deklarován i od firem řešících zásadní inovace programového vybavení pro oblast sběru, zpracování, interpretace a distribuce geodat v jejich nové, zejména prostorové podobě.

Vstupní požadavky

FAV má vytvořen společný systém přijímání studentů do doktorských studijních programů. V rámci přijímacího řízení do doktorských studijních programů komise děkana posuzuje: kvalitu studijních výsledků na magisterském stupni, rozsah publikační činnosti, dosavadní mobilitu, účast na projektech, praxi a jazykové předpoklady uchazečů o doktorské studium. Je požadováno ukončené magisterské vzdělání v oborech geomatika, geodézie, kartografie, geoinformatika a příbuzných oborech.

Oborová rada

 1. Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 678
 2. Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
  katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224 354 647
 3. RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 323 649 235
 4. Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 617
 5. Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 284 890 311
 6. Prof. Dr.-Ing. Leoš Mervart, DrSc.
  katedra vyšší geodézie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224 354 805
 7. Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 613
 8. Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 676
 9. Prof. Dr.-Ing. Karel Pavelka
  katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224 354 651
 10. Ing. Karel Raděj, CSc.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 284 890 311
 11. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
  katedra matematiky, Fakulty aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 677
 12. Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
  katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224 354 656

Složení oborové rady podléhá schválení vědeckou radou FAV. Předseda a místopředseda rady jsou voleni členy oborové rady studia.

Seznam školitelů

 1. Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 678
 2. Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
  katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224 354 647
 3. Ing. Jan Douša, Ph.D.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 323 649 235
 4. RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 323 649 235
 5. Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 617
 6. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
  katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 433
 7. Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 284 890 311
 8. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 323 649 235
 9. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
  katedra geografie, Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni, tel.: 377 636 588
 10. Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 613
 11. Prof. Ing. Pavel Novák, PhD.
  oddělení geomatiky, katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel. 377 632 676
 12. Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 323 649 235
 13. Ing. Cyril Ron, CSc.
  Astronomický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov, tel.: 267 103 030
 14. Prof. Ing. Josef Psutka CSc.
  katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 500
 15. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
  oddělení geomatiky katedra matematiky, Fakulty aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 677
 16. Ing. Milan Talich, Ph.D.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, 250 66 Zdiby 98, tel.: 284 890 515
 17. Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
  katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224 354 656

Školitelé DSP podléhají schválení vědeckou radou FAV.

Seznam přednášejících

 1. Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 678
 2. Ing. Jan Douša, Ph.D.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 323 649 235, fax: 323 649 236
 3. RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 323 649 235, fax: 323 649 236
 4. Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 617
 5. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
  katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 433
 6. Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 284 890 311, fax: 284 890 056
 7. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 323 649 235, fax: 323 649 236
 8. Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 613
 9. Prof. Ing. Pavel Novák, PhD.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 676
 10. Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v. v. i., 250 66 Zdiby 98, tel.: 323 649 235, fax: 323 649 236
 11. Prof. Ing. Josef Psutka CSc.
  katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 500
 12. Ing. Cyril Ron, CSc.
  Astronomický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov, tel.: 267 103 030
 13. Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
  katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 637
 14. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
  katedra matematiky, Fakulty aplikovaných věd, ZČU v Plzni, tel.: 377 632 677
 15. Ing. Milan Talich, Ph.D.
  Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, 250 66 Zdiby 98, tel.: 284 890 515, fax: 284 890 056

Přednášející DSP podléhají schválení vědeckou radou FAV.

Studijní předměty

 1. Geometrie v geomatice
 2. Numerické metody a algoritmy v geomatice
 3. Metody sběru geoprostorových dat
 4. Geoprostorové a datové modelování
 5. Metody rozpoznávání obrazu
 6. Vybrané kapitoly z teoretické geodézie
 7. Geoinformační technologie
 8. Metody aplikované geomatiky

Počet a skladba dílčích zkoušek každého doktoranda jsou dány jeho individuálním studijním plánem, který na počátku studia schvaluje oborová rada. Studijní plán každého studenta musí obsahovat minimálně tři předměty a jazykovou zkoušku. Školitel může navrhnout zápis dalších předmětů, které jsou v nabídce jiných studijních programů na FAV, případně na jiné fakultě (výjimečně jiné univerzitě) dle zaměření doktorského výzkumu studenta. Plně je respektován Studijní a zkušební řád ZČU, který nepředepisuje konkrétní počty zkoušek. Kreditní systém není, obdobně jako ve většině evropských zemí, na doktorské studium aplikován. Zkoušky jsou skládány v termínech dle osobního studijního plánu studenta. Jejich skládání je kontrolováno oborovou radou (výroční hodnocení studenta). Závěrem této kontroly je kromě celkového zhodnocení případné stanovení nových termínů pro složení zkoušek, resp. doplnění dalšího předmětu do studijního plánu.

Další povinnosti

 1. Absolvování stáže na odborném pracovišti v zahraničí.
 2. Zkouška minimálně z jednoho zahraničního jazyka.
 3. Účast ve výuce předmětů na KMA (studenti v prezenční formě studia).
 4. Účast na domácích a zahraničních odborných konferencích, prezentace výsledků.
 5. Publikování výsledků v domácích či zahraničních recenzovaných časopisech.
 6. Spolupráce při odborných akcích katedry (odborné semináře, prezentace oboru).

Žádná z dalších povinností studia nesmí být na úkor plnění individuálního studijního plánu a přípravy doktorské dizertační práce k úspěšné obhajobě. Plnění těchto povinností kontroluje oborová rada DSP na svém každoročním zasedání na počátku nového akademického roku (výroční hodnocení studenta).

Pro studenty přijaté ke studiu počínaje akademickým rokem 2011–12 platí rozšířená pravidla

Požadavky na SDZ

 1. Příprava a obhajoba tezí budoucí doktorské dizertační práce. Teze obsahují shrnutí a zhodnocení poznatků studované oblasti, seznam souvisejících publikací a nastínění cílů připravované dizertační práce. Úroveň tezí je posuzována oponentem a školitelem.
 2. Úspěšné splnění zkoušek všech studijních předmětů dle individuálního studijního plánu.
 3. Znalosti studované problematiky a všeobecný přehled v oboru Geomatika.

Státní doktorská zkouška se koná před komisí, která se skládá z předsedy, místopředsedy a minimálně tří členů. Složení komise musí být odsouhlaseno vědeckou radou FAV. Poté je komise jmenována děkanem fakulty.

Témata dizertací

 1. Družicové metody mapování tíhového pole Země a zpracování naměřených dat (Novák, Kostelecký).
 2. Aplikace teorie potenciálu při modelování tíhového pole Země (Holota, Novák).
 3. Metody přímého modelování v geodézii (Novák).
 4. Analýza časových variací tíhového pole Země z pozemních měření tíže (Novák, Pálinkáš).
 5. Řešení přesného lokálního modelu zemského tíhového pole pro transformaci výšek v ČR (Novák).
 6. Interpretace časové variability tíhového pole Země (Kostelecký, Novák).
 7. Automatizace zpracování kontinuálních gravimetrických měření (Pálinkáš).
 8. Studium zemského tíhového pole na základě kombinace heterogenních tíhových údajů (Novák).
 9. Variační metody při řešení úloh teorie potenciálu ve fyzikální geodézii (Holota).
 10. Optimalizace pozemkového datového modelu pro vybrané oblasti GIT (Čada).
 11. Státní mapová díla a jejich využití pro GIT (Čada, Šíma).
 12. Informační systémy veřejné správy v informační společnosti (Čada, Šíma).
 13. GNSS v procesu tvorby, vedení a údržby katastrálního operátu (Čada, Kostelecký).
 14. Automatizace fotogrammetrických operací s využitím metod rozpoznávání obrazu (Šíma).
 15. Robustní postupy hodnocení kvality digitálních modelů reliéfu (Čada, Ježek, Šíma).
 16. TIN a řešení úloh geomatiky (Ježek, Kolingerová).
 17. Využití GNSS pro monitorování atmosféry (Douša).
 18. Efektivní algoritmy pro pseudo-triangulaci (Kolingerová).
 19. Optimalizace trojúhelníkových sítí pro modelování terénu (Kolingerová).
 20. Komplexní analýza kartografické semiologie starých map a mapových sad a jejich současné využití (Čada).
 21. Moderní metody správy a publikování geodat v prostředí internetu (Čada).
 22. Určování deformací zemského povrchu z geodetických dat (Talich).
 23. Technologie digitalizace a on-line zpřístupňování historických mapových děl (Čada).
 24. Přesné autonomní určování polohy pomocí GNSS v reálném čase (Douša).

Témata doktorských dizertací podléhají schvalování vědeckou radou FAV a jsou každoročně aktualizována. Děkan fakulty stanoví svým rozhodnutím mezní termín pro předložení disertační práce. Složení komise pro obhajobu disertační práce také schvaluje vědecká rada fakulty a komisi pak jmenuje děkan.

Úspěchy studentů DSP

Významné úspěchy studentů doktorského studijního programu Geomatika:

 • ocenění Student GIS Projekt 2009 pro studenty vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie firmy ESRI – doktorská disertační práce Ing. Jana Paciny;
 • nejlepší příspěvek v sekci Teoretické aspekty geodézie na konference doktorského studia Juniorstav, Brno 2007 – Ing. Martin Kadlec;
 • nejlepší příspěvek v sekci Teoretické aspekty geodézie na konference doktorského studia Juniorstav, Brno 2009 – Ing. Jitka Hájková;
 • nejlepší příspěvek v sekci Teoretické aspekty geodézie na konference doktorského studia Juniorstav, Brno 2010 – Ing. Jitka Hájková.
 • nejlepší příspěvek v sekci Kartografie a GIS na konferenci doktorského studia JUNIORSTAV 2011 – Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Stav studia

Stav studia v DSP Geomatika v říjnu 2011.

Studenti:

 • Ondřej Böhm
  od září 2009, kombinovaná forma, školitel Milan Talich, před SDZ
 • Radek Fiala
  od září 2008, kombinovaná forma, školitel Jiří Šíma, po SDZ
 • Pavel Hájek
  od září 2011, denní forma, školitel Václav Čada, před SDZ
 • Jitka Hájková
  od září 2007, kombinovaná forma, školitel Pavel Novák, po SDZ
 • Martin Kadlec
  od září 2005, kombinovaná forma, školitel Pavel Novák, po SDZ
 • Michal Kepka
  od září 2011, denní forma, školitel Václav Čada, před SDZ
 • Tomáš Mildorf
  od září 2004, kombinovaná forma, školitel Václav Čada, po SDZ
 • Jakub Šilhavý
  od září 2010, denní forma, školitel Václav Čada, před SDZ
 • Miloš Vaľko
  od září 2009, denní forma, školitel Pavel Novák, před SDZ

V říjnu 2011 tedy studuje celkem 9 studentů, z toho 5 v kombinované formě a 4 studenti v denní formě studia. Celkem přijato od počátku programu 18 studentů, tři obhájili doktorskou dizertaci, šest studentů ukončilo na vlastní žádost studium.

Ostatní

Informace o technickém zázemí.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1