Teorie tvorby geografických informačních systémů (KMA/TGI)

Studijní informace

Přednášející

Ing. Karel Jedlička

Cvičící

Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Témata přednášek a studijní texty

 • Současné pokrytí území ČR jednotlivými typy katastrálních map.
 • Technologický popis projektu tvorby KM-D.
 • Transformace scannovaných otisků map pozemkového katastru (PK) z místní souřadnicové soustavy scanneru do souvislého zobrazení v systému stabilního katastru (S-SK).
 • Vyrovnání katastrální hranice v S-SK. Statistická analýza vyrovnané hranice.
 • Transformace map PK do souřadnicového systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), včetně nereziduální do transformace.
 • Nový výměnný formát ISKN.
 • Tvorba informačního systému malé obce v prostředí MISYS.
 • Další možnosti využití dat parcelního datového modelu - tematické mapy využití území, atp.
 • Národní geoinformační infrastruktura.

Přednáškové materiály budou průběžně aktualizovány na adrese \\nemesis2\data\predmety\tgi.

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

K získání zápočtu musí student splnit následující formální podmínky:
 • Používat svojí školní mailovou adresu.
 • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání studentských prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu.
 • Dokumentaci k seminární, či semestrální práci odevzdat ve stanoveném jednotném formátu.

Podmínky zkoušky:

Zkouška se skládá z praktické a ústní části. Po úspěšném absolvování praktické části (zisk minimálně 60 % bodů) pokračuje student k ústní zkoušce.

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Studijní literatura:


Sylabus

Hromadný sběr dat jako zdroj lokalizační složky GIS (souřadnicové výpočty, metody polohopisné a výškopisné). Tvorba digitální mapy (seznam souřadnic, kartometrická digitalizace, vektorizace rastrového obrazu). Prostředky umožňující funkce GIS. Informační systémy o území (LIS, ISKN, MIS). Bezpečnost informančích systémů.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1