Základy metodologie v geodézii

Studijní informace

Přednášející

Prof. Ing. Pavel Novák, PhD.

Cvičící

Ing. Martin Kadlec

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

  • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání studentských prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu.

Podmínky zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části pokračuje student k ústní zkoušce.

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Studijní literatura

Přednáškové fólie:

Knihy:

  • BÖHM J., RADOUCH V., HAMPACHER M. Vyrovnávací počet. SNTL Praha, 1990.
  • HAMPACHER, MIROSLAV ; RADOUCH, VLADIMÍR Teorie chyb a vyrovnávací počet. Praha, 1998.

Zadání seminárních prací:


Podrobný sylabus

úvod do předmětu - definice a terminologie (1 hod);
matematický model: deterministická a stochastická část (1 hod);
klasifikace matematických modelů (2 hod);
metody vyrovnání přeurčeného modelu (3 hod) ;
úvod do statistického testování (2 hod);
testy měřených hodnot na konsistenci a hrubé chyby (2 hod);
testy měřených hodnot v kontextu matematického modelu (2 hod);
testování řešených parametrů (3 hod);
plánování měření pro dosažení požadované přesnosti (2 hod);
úlohy s apriorními znalostmi o řešených parametrech (2 hod);
úlohy se singularitami (1 hod).

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1