Důležité odkazy pro tvorbu diplomové (bakalářské) práce

Metodické pokyny pro tvorbu diplomové (bakalářské) práce na oddělení Geomatiky

Normy určené pro tvorbu diplomové (bakalářské) práce

  • ČSN ISO 690 Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura
  • ČSN ISO 5966 Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv
  • ČSN ISO 7144 Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů

Na Pedagogické fakultě byla vydána skripta
Vrbík, V. – Michalík, P. – Roub, Z.: Zpracování bakalářské a diplomové práce na počítači. ZČU Plzeň. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Terminologie

Některé pokyny pro psaní diplomové (bakalářské) práce

Ostatní vysoké školy

Ostatní odkazy

Vzhledem k tomu, že na Západočeské univerzitě neexistují oficiální materiály pro psaní odborných prací, za nejdůležitější považujeme dodržovat normované zásady (ČSN), požadavky definované STAGem (abstrakt, klíčová slova…) a pravidla popsaná ve skriptech Zpracování bakalářské a diplomové práce na počítači. Ostatní odkazy jsou uvedeny pouze jako informační.

Před vlastním formátováním diplomové (bakalářské) práce je vhodné navrhnout konkrétní formu a seznámit s ní vedoucího práce, aby mohl připojit své případné individuální požadavky. Předejdete tak nedorozuměním a případným opravám těsně před odevzdáním práce.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1