Databázové systémy GIS

Otakar Čerba

Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky

prosinec 2003 - únor 2004


Obsah

Předmluva
1. Úvod do socioekonomické geografie
Geografické metody výzkumu
2. Historický vývoj geografie
3. Teorie centrálních míst
4. Základy demografie a geografie obyvatelstva
Demografická data
Demografické analýzy
Demografická revoluce
Základní charakteristiky obyvatelstva Země
5. Geografie sídel
6. Geografie města
Vývoj měst
Vnitřní struktura města
7. Politická geografie
Politická (politicko-geografická) diferenciace světa
8. Mezinárodní integrace
Evropská Unie
Orgány Evropské Unie
Ostatní mezinárodní organizace
9. Globalizace
10. Geografie náboženství
Buddhismus
Džinismus
Hinduismus
Islám
Judaismus
Křesťanství
Kunfuciánství
Pársismus (mazdaismus, zoroastrianismus)
Přírodní náboženství
Sikhismus
Šintó (šintoismus)
Taoismus
Netradiční náboženství
11. Geografie voleb
Prostorová diferenciace volebních výsledků
Geografické faktory ovlivňující hlasování
Volební systémy
Většinové volební systémy
Systémy poměrného zastoupení
Semiproporční systémy
Politické strany
12. Geografie výroby
Rozvinuté tržní ekonomiky
13. Geografie průmyslu
14. Geografie zemědělství
15. Geografie dopravy
16. Geografie cestovního ruchu
Bibliografie

Seznam obrázků

1.1. Schéma geografického výzkumu
3.1. K-3 hierarchie
3.2. Löschova modifikace
4.1. Základní typy věkové struktury populace
4.2. Křivka úmrtnosti
4.3. Ukázka úmrtnostních tabulek (zdroj: ČSU, )
4.4. Francouzský typ demografické revoluce
4.5. Anglický typ demografické revoluce
4.6. Mexicko-japonský typ demografické revoluce
6.1. Funkční využití plochy ve městech
6.2. Koncentrický model
6.3. Sektorový model
6.4. Vícejaderný model
6.5. Spojení koncentrického, sektorového a vícejaderného modelu
6.6. Schéma gentrifikace
7.1. Složky státní moci
9.1. Integrace společnosti
9.2. Nová mezinárodní dělba práce
9.3. Transferové ceny
14.1. Půdní fond ČR
14.2. Stuktura zemědělské půdy v ČR
15.1. Propojení dvou bodů
15.2. Propojení tří bodů
15.3. Propojení více bodů
15.4. Klasifikace dopravních sítí
16.1. Předpověď počtu návštěvníků v jednotlivých regiónech (podle WTO)

Seznam tabulek

4.1. Ukazatele demografické revoluce
5.1. Působení jednotlivých typů difúze inovací
5.2. Otevřenost a interdependence sídel (podle materiálů Ondřeje Moulíčka)
6.1. Vývojová stadia měst
7.1. Klasifikace stranických systémů podle G. Sartoriho
8.1. Orgány Evropské Unie
8.2. Členové OECD
12.1. Rozvinuté tržní ekonomiky
13.1. Úroveň průmyslu
14.1. Klimatické oblasti
14.2. Zemědělské výrobní oblasti
16.1. Počet návštěvníků (1999)
16.2. Mariotova stupnice
16.3. Seznam památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO v České republice

Seznam rovnic

4.1. Hrubá míra úmrtnosti
4.2. Kvocient kojenecké úmrtnosti
4.3. Hrubá míra porodnosti
6.1. Míra segregace
13.1. Specializovanost průmyslové výroby
15.1. Deviatilita komunikace
15.2. Deviatilita dopravního uzlu
15.3. Hustota dopravní sítě
15.4. Uspenského koeficient
15.5. Vasilevského koeficient
15.6. Spojitost dopravní sítě
15.7. Relativní dopravní dostupnost (v %)